Osakeyhtiön oma pääoma

Osakeyhtiöiden oman pääoman muodostavat tyypillisesti osakepääoma, edellisten tilikausien voittovarat sekä kuluvan tilikauden voitto/tappio. Lisäksi omassa pääomassa seurataan erikseen yhtiön tekemää osingonjakoa ja muita oman pääoman luonteisia eriä kuten SVOP-sijoituksia. Oma pääoma kuvaa yrityksen taloudellista tilannetta sekä karkeasti ottaen myös sitä, mitä yritys on omistajilleen velkaa. Oma pääoma kasvaa, kun tehdään voittoa ja pienenee kun tehdään tappiota tai voitonjakoa omistajille. Mikäli omapääoma on negatiivinen, se tarkoittaa, että yrityksen velat ovat sen varallisuutta suuremmat.

Omaa pääomaa verrataan yleensä suhteessa velkoihin. Suhdeluku kertoo yrityksen omavaraisuusasteen. Omavaraisuusastetta olisi tulkittava toimialakohtaisesti, mutta yleisesti ottaen yli 30 % omavaraisuusastetta pidetään hyvänä. Korkea omavaraisuusaste takaa yleensä yritykselle liikkumavapautta, eikä se ole niin riippuvainen toimintaympäristössään tapahtumista muutoksista. Esimerkiksi taantuma vaikuttaa huomattavasti vähemmän yrityksiin, joiden omavaraisuusaste on korkea.

Yrityksen hallituksen tulee suunnitella yrityksen toimintaa siten, että toiminta olisi vakaalla pohjalla ja mahdolliset vastoinkäymiset eivät paina omaa pääomaa negatiiviseksi. Yrityksen johdon tulee huomioida toiminnassa lainojen noston, palkanmaksun, investointien ja varojenjaon merkitys omaan pääomaan. Esimerkiksi voitonjakoa ei voida tehdä, mikäli jakohetkellä on tiedossa, että oma pääoma painuu negatiiviseksi voitonjaon myötä, vaikka jakopäätös tehtäisiin sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jossa oma pääoma säilyy positiivisena voitonjaosta huolimatta.

Osakeyhtiölaki velvoittaa hallitusta seuraamaan oman pääoman tilannetta. Mikäli hallitus havaitsee yhtiön oman pääoman painuneen negatiiviseksi, sen tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin. Ensisijainen tavoite on tietenkin saattaa oma pääoma positiiviseksi. Yhtiö voi ottaa vastaan esimerkiksi omistajiensa tai jonkun muun tahon tekemän SVOP-sijoituksen tai pääomalainan. SVOP-sijoitus on osakeyhtiön kirjanpidossa sijoitettua vapaata omaa pääomaa, joka kirjataan osaksi omaa pääomaa. Kun yhtiön taloudellinen tilanne aikanaan parantuu esimerkiksi positiivisten tilikausien myötä, SVOP-sijoitusta voidaan palauttaa.  Pääomalaina taas on velka, joka voidaan maksaa takaisin vasta kun yrityksen oma pääoma on palautunut positiiviseksi ja esimerkiksi voitonjako olisi mahdollista.

Mikäli omaa pääomaa ei voida saattaa positiiviseksi, hallituksen tulee ilmoittaa osakepääoman menettämisestä PRH:lle. Ilmoituksen tekeminen ajallaan on tärkeää, koska se indikoi yrityksen sidosryhmille tämän taloudellisesta tilanteesta. Negatiivinen oma pääoma voi vaikeuttaa yrityksen toimintaa, esimerkiksi lainan saantia, mutta yritys voi tästä huolimatta jatkaa toimintaansa normaalisti. Hallituksella on vahingonkorvausvelvollisuus ilmoituksen laiminlyönnistä. Mikäli yhtiö ajautuisi tilaan, jossa se on täysin maksukyvytön, myös konkurssiin hakeutumista on harkittava. Myös maksukyvyttömän yrityksen toiminnan jatkaminen on sanktioitavaa ja voidaan tulkita velallisen epärehellisyydeksi.

Kun taas yhtiö on selvittänyt hetkelliset vaikeutensa ja oma pääoma palautunut riittävästi positiiviseksi,  yritys voi tehdä Kaupparekisteriin pyynnön osakepääoman menettämistä koskevan merkinnän poistosta.