Korotettuja poistoja koskevan lain soveltamisaikaa jatkettu vuoteen 2025 saakka

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavien verovelvollisten on ollut mahdollista tehdä verotuksessaan vuodesta 2020 alkaen korotettua poistoa irtaimesta käyttöomaisuudesta, joka on otettu v. 2020 jälkeen uutena elinkeino- tai maataloustoiminnan käyttöön. Korotettuja poistoja koskevan lain soveltamisaikaa on jatkettu vuoteen 2025 saakka. Irtainta käyttöomaisuutta ovat esim. koneet, kalusto ja muut laitteet. Lisäksi korotettua poistoa voidaan soveltaa elinkeinoverolain 31§ tarkoitettuihin omaisuuslajeihin, joita ovat mm. hissit, lämpökeskusten koneet ja laitteet, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet.

Edellä kuvatuissa omaisuuslajeissa elinkeinoverolain mukainen säännöllinen poisto on 25 % menojäännöspoisto ja korotettua poistoa koskeva laki mahdollistaa poiston tekemisen jopa 50 % suuruisena. Tällainen korotettu poisto voidaan tehdä kuitenkin vain uutena hankitusta ja vuosien 2020 – 2025 välillä käyttöönotetusta omaisuudesta. Korkeampi poisto voidaan ottaa käyttöön myös myöhemmin kuin käyttöönottovuonna sellaisen omaisuuden menojäännöksestä, joka täyttää lain soveltamista koskevat ehdot, vaikka ko. omaisuuserästä ei olisi tehty korotettua poistoa aiemmilla tilikausilla.

Kone tai laite, johon korotettua poistoa sovelletaan muodostaa yrityksen kirjanpitoon erillisen poistokohteen ja sitä on seurattava kirjanpidossa erillään muusta vastaavasta omaisuudesta, johon korotettuja poistoja ei voida soveltaa. Tämä tarkoittaa, että kun omaisuuserästä luovutaan, esimerkiksi myymällä, on mahdollinen myyntivoitto tai luovutustappio tuloutettava kyseisen vuoden verotukseen.

Vähennyksen edellytyksenä on, että korotettu poisto merkitään myös elinkeinotoiminnan kuluksi kirjanpitoon. Verovelvollisen on myös annettava luotettava selvitys omaisuuden käyttöönoton ajankohdasta.