Korotetut poistot v. 2020 – 2023

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset voivat tehdä verotuksessaan vuosina 2020 – 2023 käyttöönotetusta irtaimesta käyttöomaisuudesta kaksinkertaisen poiston säännönmukaiseen poistoon verrattuna. Irtainta käyttöomaisuutta ovat esim. koneet, kalusto ja muut laitteet. Lisäksi korotettua poistoa voidaan soveltaa EVL 31§ tarkoitettuihin omaisuuslajeihin, joita ovat mm. hissit, lämpökeskusten koneet ja laitteet, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet.

Säännön mukainen poisto edellä kuvatuissa omaisuuslajeissa on 25 % menojäännöspoisto. Poiston voisi lain soveltamisaikana tehdä 50 % suuruisena. Korotettu poisto voidaan tehdä vain uutena hankitusta ja vuosien 2020 – 2023 välillä käyttöönotetusta omaisuudesta. Kone tai laite, johon korotettua poistoa sovelletaan muodostaa yrityksen kirjanpitoon erillisen poistokohteen ja sitä on seurattava kirjanpidossa erillään muusta vastaavasta omaisuudesta, johon korotettuja poistoja ei voida soveltaa. Käytettynä hankitut koneet ja laitteet on poistettava normaalin säännön mukaan.

Vähennyksen edellytyksenä on, että korotettu poisto merkitään myös kuluksi kirjanpitoon. Verovelvollisen on myös annettava luotettava selvitys omaisuuden käyttöönoton ajankohdasta.